Czy testament sporządzony własnoręcznie jest ważny?

testament

Testament jest najprostszą formą rozdysponowania swoim majątkiem. Dzięki niemu po śmierci zgodnie z jego zapisami każda z osób w nim uwzględniona otrzyma odpowiednią część majątku. Wiele osób zastanawia się jednak, czy testament może być sporządzony ręcznie i czy ma wtedy moc prawną. Dowiedz się nieco więcej na temat tego dokumentu oraz w jaki sposób go sporządzić, aby zawarte w nim zapisy były wiążące.

Czy ręcznie napisany testament ma datę ważności?

Decydując się na sporządzenie testamentu trzeba mieć na uwadze to, że nawet jeśli zostanie on zapisany ręcznie, to nie ma terminu ważności. Oznacza to, że będzie on obowiązywał bezterminowo. Nie ma także znaczenia to, czy został on sporządzony na krótko przed śmiercią czy wiele lat wcześniej. Najważniejsze jest jednak, aby dokument ten spełniał wymogi formalne, jakie stawiają przepisy prawa. Zapisy zawarte we własnoręcznie sporządzonym testamencie obowiązują aż do chwili jego wykonania. Osoba, która go napisała może jednak go odwołać, zmienić lub zniszczyć. W takim przypadku sporządzony dokument przestaje obowiązywać.

Jak sporządzić własnoręczny testament?

Do tego, aby testament sporządzony ręcznie był ważny konieczne jest zawarcie w nim odpowiednich elementów. Musi być spisany w całości pismem ręcznym, opatrzony datą oraz podpisem. Zdarza się bardzo często, że z różnych przyczyn brakuje w tym dokumencie brakuje jakiegoś elementu. To, czy nadal będzie on ważny zależy głównie od tego, jaki konkretnie jest to element. W sporządzeniu testamentu pomóc mogą doświadczeni adwokaci ze Świnoujścia.

Bez względu na to, czy wszystkie zapisy w testamencie będą zgodne z wymogami, w sytuacji, gdy nie zostanie on własnoręcznie podpisany, to jest nieważny. Dotyczy to również przypadku, gdy treść testamentu zostaje napisana komputerowo, następnie wydrukowana i podpisana. Taki dokument również nie jest w świetle prawa wiążący.

Z kolei brak daty nie jest równoznaczny z brakiem ważności dokumentu. Może być jednak problemem wtedy, gdy zajdzie podejrzenie co do tego, że spadkobierca sporządzając testament nie był tego do końca świadomy. Brak daty może stanowić przeszkodę również w przypadku, gdy treść dokumentu nie jest do końca zgodna z wymogami.

Brak daty a nieważność testamentu – kiedy jest to przeszkodą?

Testament może zostać sporządzony jedynie przez osobę pełnoletnią, która nie została ubezwłasnowolniona. Brak daty na tym dokumencie może okazać się problemem w sytuacji, gdy doszło do ubezwłasnowolnienia osoby, która go sporządziła. W takim przypadku ciężko jest bowiem ustalić, czy powstał on przed tym zdarzeniem czy już po nim. Testament może więc zostać uznany za nieważny.

Brak daty może być problemem również w sytuacji, gdy spadkobierca zapisuje w nim swój majątek jedynemu dziecku. Jeśli w międzyczasie na świecie pojawi się kolejne potomstwo, a w treści testamentu nie zostało dokładnie określone o które potomstwo chodzi, to brak daty może rodzić trudności w określeniu tego, kto jest prawowitym spadkobiercą.

Przeszkoda, jaką jest brak zapisanej daty rodzi trudności również wtedy, gdy osoba zmarła sporządziła więcej niż jeden testament. Brak dat może spowodować niemożliwość określenia, który z nich powstał jako pierwszy i ma moc wiążącą.

Otwarcie testamentu – kiedy powinno nastąpić?

Bardzo często zdarza się, że bliscy nie wiedzą nawet o tym, że osoba zmarła sporządziła testament. Nierzadko dokument ten odnajdywany jest nawet kilka lat po śmierci. Nie jest to jednak problemem, gdyż testament i zawarte w nim zapisy się nie przedawniają. Oznacza to, że nawet kilka lat po śmierci można go otworzyć.

testament

Osoba, która odnajdzie ten dokument powinna zgłosić się z nim do notariusza lub do sądu. Tylko oni mają bowiem kompetencje niezbędne do tego, aby można było odczytać jego treść. Umieszcza się na nim datę otwarcia oraz jego odczytania.

Własnoręcznie sporządzony testament warto przekazać do przechowania notariuszowi. Daje to pewność, że po śmierci zostanie on szybko odczytany oraz zrealizowany.

Redaktor MK