Czym jest dobrowolna certyfikacja produktu?

Produkcja CNC

Certyfikacja produktu jest oficjalnym potwierdzeniem zgodności jego cech i właściwości z określoną specyfikacją techniczną, wymogami branży, do której się zalicza i standardami wysokiej jakości. Certyfikacja może być obowiązkiem spowodowanym wymogami zapisów prawa i innych przepisów krajowych lub działaniem dobrowolnym, przeprowadzonym w celu stworzenia wartości dodanej produktu.

Certyfikat i znak certyfikacji, znajdujący się na etykiecie produktu, są narzędziami komunikacji wychodzącymi naprzeciw wymogom konsumentów. Działania w kierunku dobrowolnego poddania się procesowi certyfikacji oznaczają rozpoczęcie procesu stałego doskonalenia produkcji w celu utrzymania norm jakościowych podczas okresowych czynności kontrolnych.

Czym jest dobrowolna certyfikacja produktu?

Dobrowolna certyfikacja produktu dotyczy ogólnie uznanych norm sformułowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub norm krajowych.

W ramach certyfikacji dokonywana jest ocena systemu zapewnienia jakości i badanie procesów produkcji, a w uzasadnionych sytuacjach również testowanie próbek produktów, które są oceniane pod kątem parametrów opartych na charakterystyce produktu i akceptowalnych przez konsumenta i producenta poziomach ryzyka.
W krajach rozwiniętych coraz ważniejsze dla konsumentów jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz cechy jakościowe i technologiczne kupowanych przez nich artykułów.
Konsumenci chcą posiadać więcej wiedzy na temat tego, co kupują i dlaczego produkt ten odróżnia się od innych istniejących na rynku. Certyfikacja pozwala ukazać jego cechy i potwierdzić, że producent zaangażowany jest w stałe ulepszanie swoich wyrobów.

Certyfikacja produktu jest też narzędziem marketingowym, pozwalającym na znalezienie nowej niszy rynkowej lub na wprowadzenie produktu do sprzedaży u bardziej atrakcyjnych sprzedawców detalicznych. Pozytywnym efektem jest  zwiększenie wartości marki i poszerzenie przez to bazy klientów, a więc i zysków finansowych.
Dobrowolna certyfikacja wyrobów przynosi wymierne korzyści dla wszystkich zainteresowa­nych stron, jeżeli decyzję korzystania z certyfikacji podejmuje samodzielnie producent dla upewnienia się o słuszności wła­snej samooceny, np. w odniesieniu do znakowania CE lub zdobycia lepszej pozycji swoich wyrobów na konkurencyjnym rynku. Często również decyzja o korzystaniu z certyfikacji może wynikać z żądania odbiorcy: ekspor­tera, dystrybutora, organizatora przetargu lub zamówienia publicznego.

Przygotowanie do certyfikacji

Przedsiębiorstwo musi określić cechy produktu, które po potwierdzeniu poprzez certyfikację stanowić będzie jego wartość dodaną. W drugiej kolejności znajduje się zaplanowanie procesu produkcji i udokumentowanie wyników w zapisach technicznych. Dokument ten opisuje procesy produkcji i kontroli przeprowadzane przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia spodziewanych wyników.

Proces planowania obejmuje:

  • ustalenie niezbędnych procesów produkcyjnych,
  • ustalenie niezbędnego zakresu weryfikacji, potwierdzenia, monitorowania, inspekcji i testowania oraz kryteriów akceptacji produktu,
  • ustalenie zakresu dokumentacji potwierdzającej, że procesy i produkt spełniają odpowiednie wymogi.

Typy programów certyfikacji

Certyfikacja wyrobów jest działaniem, w wyniku którego kom­petentna i niezależna od dostawcy i odbiorcy jednostka oceniająca udziela zapewnienia na piśmie, że wyrób jest zgodny z wyspecyfikowanymi, określonymi w dokumentach normatywnych,  wymaganiami. Program certyfikacji jest systemem certyfikacji dotyczącym określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same konkretne wymagania, określone zasady i procedury.

Programy typu 3, 4 i 5przed wydaniem certyfikatu prowadzona jest ocena procesu pro­dukcji. Ocena produkcji ma na celu wykazanie spełnienia warunków techniczno-organizacyj­nych, gwarantujących utrzymywanie powtarzalnej produkcji wyro­bów. W pro­gramach obejmujących to działanie, zawsze po wydaniu certyfikatu, występuje funkcja nadzoru. Nadzór obejmuje zarówno okresowe po­bieranie próbek wyrobów dla przeprowadzenia badań kontrolnych, jak i okresowe inspekcje fabryczne, zwane często inspekcjami ruty­nowymi.

Program typu 2wydanie certyfikatu ogranicza się do oceny wyrobu, polega na przebadaniu próbki wyrobu w celu wykazania spełnienia wymagań. Nadzór polega na okresowym pobieraniu próbek wyrobów z rynku w celu sprawdzenia, czy wyroby wyproduko­wane po wydaniu certyfikatu nadal spełniają te wymaga­nia.

Program typu 1b – ten typ programu obejmuje certyfikację całych partii wyrobów. Przy pozytywnym wyniku oceny wszystkie egzemplarze partii mogą być określane jako certyfiko­wane i mieć dołączany znak zgodności. Ten typ certyfikacji preferowa­ny jest w przypadkach wymaganych przepisami prawnymi, okresowym charakterem produkcji, a także na życzenie odbiorcy.

Program typu 1anie prowadzi żadnych działań po wydaniu certyfikatu zgodności w odniesieniu do produkowanych wyrobów. W programie tym działania związane z oceną zgodności ograniczają się do badania dostarczonej lub pobranej próbki wy­robu. Wydany certyfikat potwierdza zgodność przedstawionej do oceny próbki z wyspecyfikowanymi wymaganiami i wskazuje, że próbka wyrobu została zbadana i spełniła wyspecyfikowane wyma­gania przywołanej normy. Kolejne wy­produkowane wyroby nie są objęte wydanym certyfikatem.

Pan Lotto