Gdzie możesz złożyć pozew rozwodowy?

Rozprawa sądowa

Pozew rozwodowy trzeba złożyć w sądzie okręgowym biorąc przy tym pod uwagę ostatnie wspólne miejsce zamieszkania obu stron (jeśli choć jeden z nich ciągle w konkretnym miejscu przebywa).

Jeśli zdarzy się tak, że każde z małżonków zamieszkuje zróżnicowane okręgi, wtedy odpowiedni będzie sąd okręgowy znajdujący się w okolicy miejsca zamieszkania osoby pozwanej – czyli osoby, przeciwko której małżonek / małżonka zwrócił się z pozwem rozwodowym. W sytuacji, gdy  nie uda się określić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wówczas odpowiedni będzie sąd okręgowy miejsca pobytu strony, która zwróciła się do sądu o pozew rozwodowy.

Jak możemy dowiedzieć się ze strony http://kancelaria-prawnicy.plNa chwilę obecną nie praktykuje się już obligatoryjnego przeprowadzania spotkania pojednawczego, które odbywało się jeszcze przed pierwszym spotkaniem na sali sądowej. W zamian sędzie może wysłać współmałżonków do mediacji, jeśli są jakiekolwiek szanse na zachowanie małżeństwa i załagodzenie sporów rodzinnych.

Również podczas trwania rozprawy sąd ma powinność skłaniać małżonków do dojścia do porozumienia między sobą, a w sytuacji, gdy obie strony dojdą do wniosku, że małżeństwo może zostać jednak zachowane, istnieje możliwość zawieszenia postępowania (podjęcie postępowania pojawia się na wniosek jednej ze stron, nie uprzednio jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia, kiedy postępowanie zostało wstrzymane).

Polskie prawo rodzinne

Podczas rozprawy sędzia kalkuluje jakie sytuacje przyczyniły się do rozkładu pożycia i czy współmałżonkowie mają nieletnie potomstwo. Poza tym sąd za każdym razem prowadzi dowody z przesłuchań małżonków.

Ważne informacje:

  • Za pozew o rozwód trzeba uiścić opłatę w sądzie w wysokości 600 złotych,
  • W przypadku pogodzenia się osób jeszcze przed rozprawą, uiszczona zapłata zostaje zwrócona. Jednak gdy do porozumienia doszło podczas postępowania odwoławczego zwracana jest 1/2 kwoty wpisowej.
  • Przed rozwodem warto pomyśleć o separacji. O separację może ubiegać się każdy ze współmałżonków, jeżeli ma miejsce kompletny rozpad pożycia. Tak, jak w przypadku rozwodu – nie jest ona jednak dozwolona, jeśli istnieje możliwość, że ucierpieć może dobrobyt nieletnich dzieci lub byłoby to w konflikcie z regułami korelacji społecznych. Za pozwu do separacji zapłacić trzeba 600 zł; jeśli chcą jej jednomyślnie obie strony – kwota ta wynosi 100 zł.
  • W razie zgonu jednej ze stron postępowanie w sprawie rozwodowej zostaje umorzone.
  • Sprawa odbywa się bez względu na nieobecność jednego z współmałżonków.
  • Proces rozwodowy przebiega przy zamkniętych drzwiach. Chyba, że współmałżonkowie nalegają na publiczny przebieg procesu, a sędzia uzna, że jawność nie jest zagrożeniem dla etyczności.
  • Małżeństwo przestaje być ważne wraz z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądowego, a nie w chwili ogłoszenia tego orzeczenia.

Pan Lotto