Jak napisać pozew o rozwód z winy męża?

Małżonkowie wnoszą o rozwód w sytuacji, gdy są przekonani o całkowitym rozpadzie ich pożycia. Obowiązujące w Polsce prawo zakłada możliwość rozwodu bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obojga małżonków lub z winą tylko jednego małżonka. W momencie, gdy żona chce uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie męża, musi sporządzić odpowiedni pozew rozwodowy i potwierdzić zaistnienie zachowania zawinionego.

Co powinien zawierać pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Do wszczęcia postępowania rozwodowego konieczne jest złożenie adekwatnego pozwu. Małżonek składający pozew występuje w postępowaniu w roli powoda, zaś małżonek otrzymujący pozew w charakterze pozwanego. Każdy pozew rozwodowy z orzekaniem o winie musi zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie sądu,
 • określenie powoda – imię, nazwisko, adres oraz PESEL małżonka wnoszącego o rozwód,
 • określenie pozwanego – imię, nazwisko, adres oraz PESEL małżonka otrzymującego pozew,
 • oznaczenie wniosku,
 • informacje na temat prób polubownego rozwiązania sporu,
 • wniosek dotyczący rozwiązania małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem winy,
 • wykaz dowodów stanowiących podstawę żądań powoda,
 • wykazanie rozkładu pożycia,
 • opis stanu faktycznego uzasadniającego orzeczenie rozwodu,
 • wnioski dotyczące:
  • alimentów na dzieci,
  • władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
  • kontaktów z dziećmi,
  • alimentów na małżonka,
  • wspólnego mieszkania,
 • porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (jeżeli obu stronom sporu udało się je wypracować),
 • załączniki w postaci:
  • odpisu skróconego aktu małżeństwa
  • odpisu skróconego aktów urodzenia dzieci (jeżeli małżeństwo posiada potomstwo)

Pozew wraz z niezbędnymi załącznikami należy doręczyć w dwóch podpisanych egzemplarzach – jeden przeznaczony jest dla sądu, drugi przesłany zostanie pozwanemu. W postępowaniu rozwodowym niezwykle istotną kwestią jest wykazanie całkowitego rozkładu pożycia we wszystkich sferach: uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Do rozwodu z orzekaniem o winie kluczowe jest dostarczenie przez powoda stosownego materiału dowodowego oraz odpowiedniego uzasadnienia wniosku.

Jak napisać pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Dokumentację rozwodową należy sporządzić w sposób profesjonalny i jak najbardziej staranny. Sądy nie udostępniają jednak uniwersalnego wzoru pozwu rozwodowego, który powód mógłby wypełnić – każdy pozew powinien być bowiem dopasowany do indywidualnej sytuacji małżonków z uwzględnieniem ich faktycznej sytuacji emocjonalnej oraz prawnej. By mieć pewność, że dokumentacja złożona do sądu jest profesjonalna, kompletna i zawiera wszelkie niezbędne załączniki, jej sporządzenie warto zlecić adwokatowi specjalizującemu się w sprawach rozwodowych.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy powinien zostać złożony w sądzie okręgowym, w którego okręgu zamieszkują lub zamieszkiwali małżonkowie. Dokumenty można złożyć osobiście w biurze podawczym bądź korespondencyjnie, korzystając z nadania listem poleconym. W procedurze składania pozwu rozwodowego nie została przewidziana możliwość jego złożenia drogą elektroniczną.

Przebieg sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie rzadko kiedy kończą się na jednej rozprawie sądowej. Zazwyczaj postępowania tego typu trwają od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie, niezależnie od ostatecznej długości procesu, przebiega według następującego schematu:

 1. Ustalenie przez sąd, czy powód podtrzymuje swoje stanowisko i żądania zawarte w pozwie.
 2. Ustalenie przez sąd, czy pozwany podtrzymuje swoje stanowisko i wersję wydarzeń zawartą w odpowiedzi na pozew.
 3. Poinformowanie sądu o ewentualnych zmianach treści żądań przez obie strony sporu.
 4. Dopuszczenie przedłożonych dowodów do postępowania.
 5. Zeznania wezwanych przed sąd świadków.
 6. Przedstawienie opinii biegłych i specjalistów, jeżeli sąd wnioskował o zawarcie ich ekspertyz.
 7. Wydanie wyroku przez sąd.

Na ostateczną długość trwania postępowania rozwodowego wpływ mają rodzaj żądań stron sporu, obszerność przedstawionego materiału dowodowego, ilość wezwanych świadków, długość składanych przez świadków zeznań, a także wnioskowanie sądu o przedstawienie opinii biegłych i specjalistów.

Skorzystaj ze wsparcia adwokata

Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Węgłowskiego zapewnia pomoc w wypełnieniu wniosku rozwodowego z orzekaniem o winie i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania sądowego. Klienci, którzy zdecydowali się na rozwód w Szczecinie mogą liczyć na wsparcie w trakcie całego procesu, reprezentację przed organami właściwymi oraz pełną dyskrecję.

Redaktor MK