Jak uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew?

usuwanie drzew wrocław

Przepisy dotyczące ochrony przyrody były kilkakrotnie nowelizowane, przez co wielu osobom może być trudno zorientować się, które przepisy są obecnie aktualne. W 2017 roku obowiązywała ustawa, która uprawniała do wycinania drzew na własnej posesji bez potrzeby uzyskiwania pozwoleń. Aktualnie przepisy w tym zakresie trochę się zmieniły i obowiązują już nowe zasady, których trzeba przestrzegać w takiej sytuacji.

Czy obecnie możliwe jest wycięcie drzewa na własnej posesji? Czy wymagane są jakieś pozwolenia? Jeśli tak to, gdzie je uzyskać i kto je wydaje? 

Kiedy potrzebne jest pozwolenie?

Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. W przypadku gdy drzewa i krzewy rosną na terenie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i są wycinane w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Podobnie jest w sytuacji, gdy ścięcie drzew nie będzie miało związku z dalszą ich sprzedażą. W takiej sytuacji również pozwolenie nie jest wymagane. Istnieje jednak kilka wyjątków, przy których wymagane jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa mimo tego, że rośnie ono na naszym terenie oraz nie zamierzamy czerpać korzyści majątkowych z jego ścięcia. Zgłoszenie takie wymagane jest w sytuacji, gdy na wysokości 5 m od ziemi obwód pnia drzewa przekracza:

 • wycinka drzew wroclaw

  Usuwanie drzew powinniśmy powierzyć profesjonalnej firmie, która posiada wszystkie wymagane uprawnienia, takiej jak Drzewa Expert, zajmującej się wycinką drzew we Wrocławiu.

  80 cm – w przypadku topoli, klonu jesionolistnego, wierzby, klonu srebrzystego

 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, platanu klonolistnego i robinii akacjowej
 • 50 cm w przypadku innych gatunków drzew

W takich przypadkach zgłoszenie kieruje się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości za pomocą poprawnie wypełnionego wniosku.

Jak uzyskać pozwolenia oraz kto je wydaje?

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. W przypadku usuwania drzew lub krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków wniosek należy skierować do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Jeśli teren, na którym rosną drzewa, jest własnością gminy, wniosek należy skierować do starostwa, a w przypadku, gdy gminą tą jest miasto na prawach powiatu, wniosek należy złożyć do urzędu marszałkowskiego.

Wniosek może składać posiadacz nieruchomości (w przypadku, gdy nie jest właścicielem – wniosek składa za zgodą właściciela nieruchomości) lub właściciel urządzeń służących do odprowadzania, lub doprowadzania pary, gazu, płynów, energii elektrycznej, w przypadkach, gdy drzewa zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów powinien zawierać:

 • imię, nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, lub właściciela urządzeń
 • tytuł prawny władania nieruchomością (wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń)
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od ziemi
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 • termin oraz przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
 • wielkość powierzchni, na której dokonana zostanie wycinka
 • rysunek lub mapę określającą lokalizację drzewa, lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących, lub budowanych na terenie tej nieruchomości

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Wysokość opłat oraz termin realizacji określone są w wydanym pozwoleniu.

 

Pan Lotto