Kiedy należy zlecić przegląd budowlany?

przegląd techniczny budynku

Przeglądy stanu technicznego budynków są niezwykle ważne, ponieważ mają wpływ bezpośrednio na bezpieczeństwo ich późniejszego użytkowania. Kontrolom zostają poddane regularnie nie tylko budynki użytkowe, ale także wielorodzinne i obiekty takie jak np. domy.

Prawo budowlane nakłada odgórnie na właścicieli lokali obowiązek wykonywania przeglądów w danych odstępach czasowych.

Przegląd stanu technicznego budynku – na czym polega?

Działania mające na celu określenie stanu w jakim znajduje się obecnie budynek użytkowy bądź mieszkalny przeprowadzane są okresowo w danych odstępach czasowych. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu jest zlecenie profesjonalistom przeprowadzenia takowej kontroli. Analiza techniczna dotyczy najróżniejszych miejsc oraz elementów konstrukcyjnych. Przeglądy powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów posiadających wiedzę z zakresu budownictwa oraz odpowiednie uprawienia do wydawania decyzji odnośnie stanu technicznego budowli. Są to niezwykle ważne czynności, ponieważ wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo człowieka. Zakres wykonywanych prac jest zależny od rodzaju testu.

Rodzaje przeglądów technicznych obiektów budowlanych

Wyróżnia się kilka rodzajów prac przeprowadzanych pod kątem analizy stanu technicznego budynku w zależności od czasu ich wykonywania. Przegląd roczny obejmuje sprawdzenie stanu instalacji gazowych, przewodów wentylacyjnych oraz urządzeń służących do ochrony środowiska. Raz na pięć lat powinny wykonywać się prace, które określą podatność obiektu do użytkowania w przyszłości. Oznacza to, że specjaliści podczas takiego przeglądu sprawdzą stan elewacji, otoczenia, a także instalację elektryczną i piorunochronną. Warto wiedzieć, że tym samym czynnościom podlegają obowiązkowo nowe powstałe budowle, które dopiero oddawane są do użytku publicznego. Istotny jest fakt, że każdorazowo przegląd wymuszony jest podczas wystąpienia ewentualnych zmian konstrukcyjnych budynku np. w przypadku oddziaływania sił zewnętrznych. Wszystkie sytuacje, które mogą mieć wpływ na stan techniczny powinny być odpowiednio przeanalizowane. Do sytuacji, które mogą naruszyć bryłę obiektu zalicza się: silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powodzie, pożary oraz ewentualne osuwiska. Ciekawostką jest, że po zgłoszeniu naruszeń w obiekcie przegląd powinien zostać obowiązkowo przeprowadzony w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Co zawiera przegląd budowlany?

mężczyzna robiący przegląd techniczny budynkuTego typu czynności odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Z tego względu analizie poddawane są wszelkie newralgiczne punkty budowli takie jak ściany działowe oraz ogólna konstrukcja. Testuje się także przepływowość instalacji wentylacyjnej, która jest niezwykle ważna np. podczas wystąpienia zagrożenia życia jakim jest pożar. Przeglądy techniczne budynków obejmują także sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych w ścianach oraz wszelkich innych układów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Dobrą praktyką jest przeprowadzanie tego typu prac w określonych odstępach czasu odgórnie ustalonych przez prawo budowlane.

 

Dlaczego przeglądy okresowe są tak ważne w budownictwie?

Wymóg wykonywania tych prac pojawił się ze względów bezpieczeństwa. Często dochodzi do sytuacji, gdzie po kilku latach zmienia się bryła konstrukcji budynku np. w wyniku oddziaływania środowiska naturalnego lub katastrof związanych z anomaliami pogodowymi. Ważne jest aby każdorazowo sprawdzić stan budynku, który mógł ulec uszkodzeniom. Należy pamiętać, że niedokonanie przeglądu budowlanego w terminie może skutkować nałożeniem srogich kar na właścicieli i zarządców obiektu, a także doprowadzić nawet do jego tymczasowego zamknięcia. W dzisiejszych czasach budownictwo jest dziedziną, która jest jedną z najszybciej rozwijających się. Budynki powstają co raz szybciej przez co pojawiła się konieczność częstszej ich analizy pod względem bezpieczeństwa oraz poprawności wykonanej konstrukcji.

Pan Lotto