Kierownik projektu – jak go wybrać i kto najlepiej sprawdzi się w tej roli?

praca

Wybór odpowiedniego kierownika projektu to kluczowy krok w realizacji skutecznego i efektywnego przedsięwzięcia. Niezależnie od branży, dobrze dobrany kierownik może zdecydowanie wpłynąć na sukces projektu, gwarantując jego realizację zgodnie z założonymi celami, w określonym czasie i budżecie. W tym artykule omówimy, kim jest kierownik projektu, jakie ma zadania i obowiązki, jakie wyzwania wiążą się z tym stanowiskiem, jakie cechy charakteru powinna mieć osoba na tym stanowisku oraz jak wybrać odpowiednią osobę na kierownika projektu.

Kim jest kierownik projektu?

Kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za planowanie, realizację i zakończenie projektu w określonym czasie i budżecie. Pełni rolę lidera, który koordynuje działania zespołu projektowego, zarządza zasobami oraz monitoruje postępy prac. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że wszystkie elementy projektu są zgrane i zmierzają w kierunku realizacji założonych celów. Kierownik projektu musi mieć umiejętność spojrzenia na projekt z lotu ptaka, jednocześnie zwracając uwagę na szczegóły, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia.

Kierownik projektu pełni również funkcję mediatora między różnymi interesariuszami projektu. Musi potrafić balansować między oczekiwaniami klienta, zespołu oraz zarządu firmy. Jego rola wymaga więc nie tylko kompetencji technicznych, ale również doskonałych umiejętności interpersonalnych. Kierownik projektu to osoba, która na co dzień musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami i dynamicznie zmieniającymi się warunkami pracy.

Zadania i obowiązki kierownika projektu

Do podstawowych zadań kierownika projektu należą:

 • Planowanie projektu: Opracowanie szczegółowego planu działania to pierwszy i jeden z najważniejszych kroków w realizacji projektu. Kierownik projektu musi stworzyć harmonogram, który uwzględnia wszystkie kluczowe etapy oraz kamienie milowe. Planowanie obejmuje również ustalenie budżetu oraz identyfikację zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Należy przewidzieć potencjalne problemy i opracować strategie, które pozwolą na ich szybkie rozwiązanie.
 • Koordynacja zespołu: Przydzielanie zadań członkom zespołu to kolejny istotny aspekt pracy kierownika projektu. Musi on nie tylko monitorować postępy prac, ale również motywować zespół do osiągania wyznaczonych celów. Dobra koordynacja zespołu wymaga umiejętności delegowania zadań oraz monitorowania ich realizacji. Kierownik projektu powinien regularnie organizować spotkania, na których omawiane są postępy oraz ewentualne problemy.
 • Komunikacja: Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla sukcesu każdego projektu. Kierownik projektu musi utrzymywać bieżącą komunikację z interesariuszami projektu, informując ich o postępach, problemach oraz osiągnięciach. Ważne jest, aby wszystkie strony były na bieżąco z realizacją projektu i mogły szybko reagować na pojawiające się wyzwania.
 • Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz opracowywanie planów awaryjnych to kolejny ważny aspekt pracy kierownika projektu. Należy przewidzieć możliwe ryzyka oraz przygotować strategie, które pozwolą na ich minimalizację. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala na szybsze i bardziej efektywne reagowanie na nieprzewidziane sytuacje.
 • Kontrola budżetu: Monitorowanie wydatków i zapewnienie, że projekt realizowany jest zgodnie z założonym budżetem, to jedno z kluczowych zadań kierownika projektu. Każdy projekt posiada określone zasoby finansowe, a ich właściwe zarządzanie ma bezpośredni wpływ na powodzenie przedsięwzięcia. Kierownik musi regularnie analizować koszty i podejmować odpowiednie działania w celu ich optymalizacji.
 • Raportowanie: Regularne przygotowywanie raportów z postępów prac oraz przedstawianie ich zarządowi firmy to kolejny istotny obowiązek kierownika projektu. Raporty powinny być klarowne i zawierać wszystkie kluczowe informacje na temat realizacji projektu, w tym osiągnięte cele, napotkane problemy oraz podjęte działania naprawcze.

Jakie wyzwania czekają na kierownika projektu?

Stanowisko kierownika projektu wiąże się z licznymi wyzwaniami, takimi jak:

 • Zarządzanie czasem: Skuteczne planowanie i zarządzanie czasem jest kluczowe, aby wszystkie zadania zostały wykonane na czas. Kierownik projektu musi być mistrzem organizacji, potrafiącym efektywnie zarządzać harmonogramem i priorytetami. Umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i elastyczność w podejmowaniu decyzji są nieodzowne.
 • Zarządzanie zespołem: Budowanie i utrzymanie zmotywowanego oraz efektywnego zespołu to jedno z najtrudniejszych zadań kierownika projektu. Musi on znać mocne i słabe strony każdego członka zespołu oraz umiejętnie delegować zadania, aby zmaksymalizować produktywność i zadowolenie z pracy. Efektywna współpraca w zespole jest kluczowa dla realizacji założonych celów.
 • Zarządzanie zmianami: Radzenie sobie z nieoczekiwanymi zmianami i adaptowanie planu projektu w odpowiedzi na nowe wyzwania to kolejny aspekt pracy kierownika projektu. Zmiany mogą dotyczyć różnych aspektów projektu, takich jak budżet, zasoby czy wymagania klienta. Skuteczne zarządzanie zmianami wymaga elastyczności i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji.
 • Zarządzanie konfliktami: Rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz mediacja między różnymi interesariuszami projektu to codzienność kierownika projektu. Konflikty mogą wynikać z różnych źródeł, takich jak różnice w priorytetach, ograniczone zasoby czy różnice osobowości. Umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów jest kluczowa dla utrzymania harmonii w zespole i zapewnienia płynnej realizacji projektu.

biuro

Cechy charakteru idealnego kierownika projektu

Osoba pełniąca rolę kierownika projektu powinna posiadać następujące cechy charakteru:

 • Liderstwo: Umiejętność inspirowania i motywowania zespołu do osiągania wyznaczonych celów to jedna z najważniejszych cech kierownika projektu. Powinien on być autorytetem, który potrafi zjednoczyć zespół wokół wspólnego celu i zapewnić wsparcie w trudnych momentach.
 • Komunikatywność: Skuteczne porozumiewanie się zarówno z członkami zespołu, jak i interesariuszami jest kluczowe. Kierownik projektu powinien być doskonałym słuchaczem, który potrafi przekazywać informacje w sposób jasny i zrozumiały. Umiejętność prowadzenia konstruktywnych rozmów i negocjacji jest również bardzo ważna.
 • Organizacja: Doskonałe umiejętności organizacyjne i zdolność do zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie są niezbędne. Kierownik projektu musi umieć planować, monitorować postępy prac oraz zarządzać zasobami w sposób efektywny. Systematyczność i dbałość o szczegóły to cechy, które zdecydowanie ułatwiają realizację projektu.
 • Elastyczność: Zdolność do szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków i wyzwań jest kluczowa w pracy kierownika projektu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmiany w wymaganiach klienta, problemy z zasobami czy nieprzewidziane przeszkody, kierownik projektu musi być gotowy na szybkie i efektywne działanie.
 • Decyzyjność: Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych jest niezwykle ważna. Kierownik projektu musi potrafić analizować sytuację, oceniać dostępne opcje i wybierać najlepsze rozwiązania w krótkim czasie. Decyzyjność łączy się z odpowiedzialnością za podejmowane działania i ich konsekwencje.
 • Empatia: Zrozumienie potrzeb i oczekiwań członków zespołu oraz interesariuszy projektu jest kluczowe. Empatyczny kierownik projektu potrafi budować pozytywne relacje i stworzyć atmosferę zaufania i współpracy. Dzięki empatii może lepiej rozumieć motywacje i obawy innych, co pozwala na skuteczniejsze zarządzanie zespołem i projektami.

Jak wybrać odpowiednią osobę na kierownika projektu?

Wybór odpowiedniego kierownika projektu to kluczowy krok w realizacji udanego projektu. Oto kilka kroków, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze:

 1. Ocena doświadczenia: Sprawdzenie doświadczenia kandydata w zarządzaniu projektami o podobnej skali i zakresie jest podstawowym krokiem. Doświadczenie to nie tylko liczba lat pracy, ale również rodzaj projektów, które dana osoba realizowała. Warto zwrócić uwagę na projekty, które były szczególnie wymagające lub innowacyjne.
 2. Analiza umiejętności: Weryfikacja umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych oraz przywódczych kandydata jest niezbędna. Można to zrobić poprzez przeprowadzenie szczegółowych rozmów kwalifikacyjnych oraz testów oceniających te kompetencje. Ważne jest, aby kandydat potrafił efektywnie zarządzać czasem, zasobami i zespołem.
 3. Sprawdzenie referencji: Kontakt z poprzednimi pracodawcami lub klientami to cenne źródło informacji na temat pracy kandydata. Referencje mogą dostarczyć informacji na temat stylu pracy, efektywności oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ważne jest, aby uzyskać jak najbardziej obiektywną ocenę kandydata.
 4. Testy psychometryczne: Przeprowadzenie testów oceniających cechy charakteru i umiejętności interpersonalne kandydata może być bardzo pomocne. Testy te mogą pomóc w lepszym zrozumieniu, jak kandydat radzi sobie z presją, konfliktami oraz jak reaguje w sytuacjach kryzysowych. Dzięki nim można lepiej dopasować kandydata do specyfiki projektu i zespołu.
 5. Umiejętność integracji zespołu: Zorganizowanie gry integracyjnej, która pozwoli na obserwację, jak kandydat radzi sobie w sytuacjach wymagających współpracy i zarządzania zespołem, to doskonały sposób na praktyczną ocenę jego umiejętności. Gra integracyjna dla dorosłych może symulować realne sytuacje projektowe i pokazać, jak kandydat radzi sobie w praktyce.

Podsumowując, wybór odpowiedniego kierownika projektu jest kluczowy dla sukcesu każdego przedsięwzięcia. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać nie tylko odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, ale także cechy charakteru, które pozwolą jej skutecznie zarządzać zespołem i realizować założone cele. Właściwie przeprowadzony proces rekrutacyjny, uwzględniający różne aspekty i metody oceny kandydatów, pozwala na wyłonienie najlepszego lidera, który poprowadzi projekt do sukcesu.

Redaktor MK