Kto odpowiada za zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie?

zarządzanie

Zarządzanie kryzysowe rozumiane jest jako wszelka działalność związana z bezpieczeństwem, która ma zapobiegać sytuacjom kryzysowym i przygotować daną organizację do przejmowania nad nimi kontroli oraz reagowania w wypadku ich wystąpienia. Obejmuje usuwanie skutków kryzysów i odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej. 

W wypadku przedsiębiorstwa zarządzanie kryzysowe polega na stworzeniu strategii, dzięki której możliwe jest największe możliwe ograniczenie szkód. Jest to składający się z wielu etapów proces, który ma na celu przywrócenie firmy do normalnego funkcjonowania. Uwzględnienia on wszelkie zagrożenia, zarówno minione, jak i obecne, a także potencjalne, mogące wystąpić w przyszłości. 

 

Kto odpowiada za zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie? 

 

W przedsiębiorstwie za zarządzanie kryzysowe i przygotowanie wynikających z niego planów działania odpowiedzialna jest kadra menadżerska lub kierownicza. W wypadku większych firm odpowiedzialność ta spoczywa często na osobie wybranej na specjalnie w tym celu utworzone stanowisko menadżera do spraw ryzyka. Menadżer tego typu odpowiedzialny jest za:

 • przygotowanie planu zarządzania kryzysowego, 
 • wdrożenie planu zarządzania kryzysowego, 
 • aktualizację i regularne przeprowadzanie audytów planu zarządzania kryzysowego, by jak najlepiej odpowiadał on zagrożeniom, na jakie narażona jest dana firma. 

Menadżer do spraw ryzyka oraz wybrany przez niego zespół zobligowani są do odpowiedniego i błyskawicznego reagowania na wszelkie zagrożenia, konflikty oraz sytuacje kryzysowe. Wymagane jest od nich również dbanie o zgodność wykorzystywanych do walki z kryzysem metod z procedurami oraz, jeżeli powaga sytuacji tego wymaga, informowanie na czas wszelkich niezbędnych organów. 

Jak przygotować się do zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie? 

 

 

Osoba pełniąca funkcję podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie powinna być odpowiednio przygotowana do wykonywania stawianych przed nią zadań. W celu nabycia stosownych umiejętności oraz wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, wskazane jest odbycie przez taką osobę właściwego szkolenia, które pozwala merytorycznie przygotować się do wykonywania określonych obowiązków. 

 

Przygotowanie przedsiębiorstwa na możliwość zaistnienia sytuacji kryzysowej 

 

Przygotowanie przedsiębiorstwa na możliwość zaistnienia sytuacji kryzysowej wiąże się z koniecznością stworzenia planu działania, który będzie stanowił podstawę zarządzania kryzysowego w danej firmie. Plan ten powinien uwzględniać kilka faz – fazę zapobiegania, fazę przygotowania, fazę reagowania oraz fazę odbudowy. 

zarządzanie

Faza zapobiegania 

Faza zapobiegania zakłada realizację zadań, których celem jest eliminacja lub ograniczenie możliwości wystąpienia kryzysu oraz jego skutków. Wykonywanymi działaniami są analiza zagrożeń, prognozowanie oraz planowanie strategiczne. W fazie zapobiegania w celu identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych wykorzystywane są takie metody, jak analiza SWOT, czyli identyfikacja silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń ze względu na możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także analiza typów sytuacji kryzysowej mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla przedsiębiorstwa. 

Faza przygotowania 

Na fazę przygotowania składają się prognoza skutków potencjalnych zagrożeń oraz gromadzenie niezbędnych w czasie kryzysu sił oraz środków. Podejmowane na tym etapie działania obejmują przede wszystkim: 

 • opracowanie planów zarządzania kryzysowego, 
 • opracowanie planów operacyjnych, 
 • organizację centrów zarządzania kryzysowego, systemów łączności, ostrzegania i alarmowania,
 • tworzenie baz danych,
 • przeprowadzenie stosownych szkoleń dla pracowników. 

W fazie przygotowania tworzone są ponadto listy typów sytuacji kryzysowych, ich scenariusze oraz ogólne, uniwersalne wytyczne i procedury zarządcze. 

Faza reagowania 

W fazie reagowania podjęte powinny zostać wszelkie działania polegające na:

 • uruchomieniu sił ratowniczych, 
 • powołaniu sztabu kryzysowego, 
 • uruchomieniu określonych procedur – przygotowanych wcześniej planów, systemów ostrzegania oraz alarmowania i ochrony ludności. 

Czynności podejmowane w fazie reagowania mają na celu:

 • opanowanie źródeł kryzysu, 
 • ograniczenie zniszczeń, 
 • pomoc poszkodowanym, 
 • zabezpieczenie bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
 • minimalizację strat.

Faza odbudowy 

W fazie odbudowy wykonywane są działania, których celem jest odtworzenie infrastruktury firmy poprzez przywrócenie jej pierwotnego charakteru, a także dodatkowe jej umocnienie. Etap ten wiąże się z szacowaniem szkód, uzupełnianiem zapasów i opracowaniem wniosków z podjętych działań, co służy przywróceniu podstawowych funkcji przedsiębiorstwa i likwidacji pierwotnych skutków zagrożeń. 

Istotnym działaniem pokryzysowym jest analiza wszystkich etapów sytuacji kryzysowej wraz z omówieniem słabych punktów, symptomów sytuacji kryzysowej i oceną podjętych działań w ramach zarządzania kryzysowego, również pod kątem ich kolejnego wykorzystania. Faza odbudowy pozwala opracować wnioski na przyszłość i usprawnić plan zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie. 

Redaktor MK