Na czym polega praca osób zajmujących się tłumaczeniami przysięgłymi?

Tłumaczenia na język hiszpański

Każdy młody człowiek w pewnym momencie swojego życia staje przed poważną decyzją życiową – jaki wybrać zawód. Są zawody, do których trzeba mieć specjalnie predyspozycje, odpowiednią wiedzę. Jedni wybierają zawody typowo techniczne, inni doskonale sprawdzają się w zawodach humanistycznych. Jest wiele zawodów tak zwanego zaufania publicznego. Należą do nich lekarze, prawnicy, pielęgniarki. Również tłumacze przysięgli wykonują zawód zaufania publicznego.

Regulacje i obostrzenia w stosunku do tłumaczy

        Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia zarówno dla osób fizycznych, firm a także na potrzeby organów państwowych, na przykład dla policji, sądów czy dla prokuratora.  Tłumacz specjalizuje się w przekładzie obcojęzycznych odpisów dokumentów, dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły musi używać pieczęci. Jej wygląd jest ściśle określony. Musi zawierać w otoku imię i nazwisko tłumacza oraz wskazanie języka, w zakresie, którego ma uprawnienia tłumacza przysięgłego, a w środku pozycje na liście tłumaczy. W przypadku tłumaczeń elektronicznych pismo musi być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Tłumaczenia mogą być zarówno pisemne jak i ustne.

tłumacz przysięgły hiszpańskiego

Dlaczego zapotrzebowanie na tłumaczy przysięgłych stale wzrasta?

        W ostatnich latach na rynku jest duże zapotrzebowanie na tłumaczy ze znajomością języka hiszpańskiego dzięki dynamicznie rozwijającej się współpracy międzynarodowej. Na naszym rynku działa wiele firm aktywnie współpracujących z hiszpańskimi firmami i tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego może mieć duże znaczenie w ich działalności. Służy wsparciem w skutecznym odczytywaniu istotnych informacji w języku hiszpańskim, zapewnia dokładnie opracowane tłumaczenia na język polski i hiszpański. Zapewnia zarówno tłumaczenia symultaniczne, jak i konsekutywne. Tłumacze języka hiszpańskiego specjalizują się w różnorodnych dziedzinach a swoje usługi oferują niezależnie od problematyki tekstu, który trzeba przetłumaczyć. Tłumaczą zarówno teksty dotyczące branży IT, prawa, nauk ścisłych, techniki, społeczno-polityczne, finansowe, ekonomiczne. Oferują również tłumaczenia literatury i stron internetowych. Tłumacz pracuje nie tylko stacjonarnie w biurze, ale także zajmuje się obsługą tłumaczeniową konferencji, sympozjów, imprez artystycznych czy różnego rodzaju spotkań biznesowych.

Każdy tłumacz przysięgły, a więc tłumacz języka hiszpańskiego również, jest zobowiązany do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, zachowania tajemnicy związanej z tłumaczonymi tekstami, powierzone zadania wykonywać ze szczególna starannością, bezstronnością i oczywiście zgodnie z przepisami prawa. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie. Odpowiadają przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody może być wszczęte postępowanie przeciwko tłumaczowi przysięgłemu.

Pan Lotto