Najlepsze dostacje unijne na rozbudowę firmy – komu przysługują?

pieniądze i zegarek

Rozwój firmy to bardzo ważna kwestia, o której musi pamiętać każdy przedsiębiorca, który chce, aby jego działalność gospodarcza przynosiła coraz większe zyski i osiągnęła sukces na rynku. Z czasem jednak każda firma wymaga rozbudowy, aby mogła nadal się rozwijać.

Wiąże się z tym bardzo często zakup nowego sprzętu, przeniesienie siedziby firmy, wprowadzenie pewnych innowacyjnych rozwiązań, zatrudnienie nowych pracowników, zwiększenie zakresu działania firmy itd. Wszystkie tego typu działania wymagają inwestycji, a to z kolei wiąże się ze sporymi wydatkami, na jakie musi przygotować się przedsiębiorca chcący rozbudować swoją działalność. Nie każdy ma kapitał niezbędny to tego, aby cel ten zrealizować, dlatego idealnym wyjściem z tej sytuacji są różnego rodzaju dotacje unijne na inwestycje. Warto jednak pamiętać, że wraz z uzyskaniem takiej dotacji na przedsiębiorcy ciążą także pewne zobowiązania, które musi spełnić, aby móc korzystać z tego wsparcia finansowanego.

Komu przysługują dotacje unijne na rozbudowę firmy?

Fundusze Europejskie to idealne źródło różnego rodzaju wsparcia finansowego dla firm, które chcą stale się rozwijać i potrzebują kapitału na rozbudowę danej działalności. Obecnie istnieje wiele różnych programów pozwalających na pozyskiwanie funduszy unijnych właśnie w tym celu. Z dofinansowanie tego mogą korzystać różne firmy, jednak z pewnością najwięcej możliwości mają przedsiębiorstwa z sektora MŚP, czyli małe i średnie firmy. To właśnie te przedsiębiorstwa są najważniejsze z punktu widzenia gospodarki krajowej i często to również one potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego, aby mogły się odpowiednio rozwijać. Z tego też względu UE przeznaczyło ogromne pieniądze na wiele różnych programów oferujących dotacje, z których mogą korzystać przedsiębiorcy planujący rozbudowę swojej działalności.

Warunki określające to czy dane przedsiębiorstwo może starać się o dotacje, czy też nie, jest w dużej mierze zależne od danego programu. Zazwyczaj wymogi dotyczą wielkości firmy w tym ilości pracowników, generowanych przez nią dochodów, jej potencjału rozwojowego, branży, w jakiej działa, obszaru działania, lokalizacji itd.

Na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki finansowe?

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie i jego pozytywnym rozpatrzeniu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze, które następnie może przeznaczyć na określone we wniosku cele. To jakie koszty może on pokryć za pomocą tego kapitału, określone jest szczegółowo w warunkach każdego programu, który oferuje dotacje na rozbudowę firmy. W zależności od tego, jaki program wybrał dany przedsiębiorca, dotacje mogą być przeznaczone na budowę lub rozbudowę istniejącej już hali produkcyjnej czy siedziby firmy, zakup niezbędnych środków trwałych, maszyn oraz urządzeń, zakup nieruchomości i budynków, potrzebnych do produkcji lub świadczenia usług materiałów, najem, dzierżawa lub leasing środków trwałych, gruntów lub budynków, zakup różnego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych, patentów, know-how, licencji, leasing, pokrycie kosztów ogólnych czy też tych związanych z promocją danej firmy i jej działalności. Dofinansowania z Unii Europejskiej na rozbudowę firmy mogą sięgać nawet 70% wysokości kosztów danego projektu, co jest naprawdę sporą wartością. Warto jednak pamiętać, że kwota ta jest uzależniona od miejsca realizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa i innych podobnych czynników.

puzzle z banknotu

Z czym wiąże się pozyskanie dotacji na rozbudowę firmy?

Uzyskanie dotacji unijnych na rozbudowę firmy wiąże się bardzo często z koniecznością spełniania wielu istotnych wymagań i wypełnieniem sporej ilości formalności. Po tym etapie wniosek wraz z wszelkimi załącznikami podlega ocenie i na jej podstawie wydawana jest decyzja. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przedsiębiorca uzyska dofinansowanie. Warto jednak pamiętać, że na tym etapie nie kończą się obowiązki przedsiębiorcy, ponieważ jest to jedynie początek. Teraz bardzo ważne jest to, aby właściciel danej firmy dopilnował tego, aby wszelkie uzyskane w ramach dotacji pieniądze stały spożytkowane we właściwy i zgodny z ustaleniami sposób. Wywiązanie się z założeń i celów projektowych jest na tym etapie kluczowe, a bez tego przedsiębiorca może być zmuszony do oddania przyznanych środków jeśli nie wywiąże się z ustaleń.

Redaktor MK