Prawo do obrony w sprawach o wykroczenia

adwokat prawo karne Wrocław

Prawo do obrony można rozpatrywać pod względem dwóch aspektów. Z formalnego punktu widzenia prawo to, w postępowaniu dotyczącym wykroczeń, polega na możliwości posiadania przez oskarżonego obrońcy, który może być adwokat lub radca prawny. Obrońca ten może być wybrany osobiście lub wyznaczony z urzędu. Natomiast w ujęciu materialnym prawo do obrony oznacza możliwość podejmowania aktywnych działań zmierzających do uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia danego postępowania.

Wsparcie adwokata w sprawach karnych

Warto wiedzieć, że oskarżony może podjąć w procesie postawę bierną. Aktywna obrona jest tylko jego prawem, a nie obowiązkiem. W postępowaniu dotyczącym wykroczeń pomoc adwokata może okazać się niezwykle pomocna. Adwokatem jest prawnik świadczący pomoc w szczególności polegającą na udzielaniu porad w sporządzaniu opinii prawnych, opracowaniu projektów aktów prawnych oraz wspieranie oskarżonego przed sądami i urzędami.

Czym jest wykroczenie? Wykroczenie stanowi czyn społecznie szkodliwy zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełniania. Odpowiedzialność za wykroczenia odpowiada każda osoba która ukończyła 17 roku życia. Odpowiedzialności podlegają wszelkie czyny popełnione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie czy były one wykonane umyślnie lub nieumyślnie. Karze za wykroczenie podlega także samo usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu danego czynu. Wśród kar znajdują się nagany, grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł, kary ograniczenia wolności w wymiarze jednego miesiąca lub kary aresztu w wymiarze od pięciu do 30 dni. Katalog środków karnych obejmuje między innymi zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze miesięcy lub lat, przepadek przedmiotów, nawiązkę, obowiązek naprawienia szkody lub poddanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości.Sprawy karne Adwokat Przemysław BochyńskiPrawo wykroczeń jest to dziedzina prawa spokrewniona z prawem karnym. Od strony materialnej regulowana jest on przez Kodeks Wykroczeń, natomiast od strony proceduralnej przez Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia. Warto wiedzieć, że kodeks wykroczeń nie nazywa odpowiedzialności za wykroczenie odpowiedzialnością karną. Obie formy odpowiedzialności łączy jednak fakt, że opierają się one na wymierzeniu kary za popełnione zbrodnie. Prawo karne odróżniane jest od prawa wykroczeń poprzez wagę popełnionych czynów, stopień ich społecznej szkodliwości, jak i przez rozmiar ich moralnego potępienia, które w przypadku wykroczenie znacznie mniejsze.

Sprawy karne w polskich sądach

Najczęstszymi sprawami z zakresu prawa wykroczeń są te związane z naruszeniem przepisów drogowych zarówno przez kierowców, jak i przez pieszych. Dotyczą one bardzo często kolizji lub wypadków drogowych. Niekiedy dotyczą one prowadzenia pojazdu przez kierowcę po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych działających na organizm substancji. Wśród spraw z zakresu wykroczeń zaliczają się również drobne kradzieże, zakłócanie porządku publicznego lub ciszy nocnej oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

Jakie prawa do obrony ma oskarżony? Przede wszystkim ma on prawo do otrzymania szczegółowych informacji w zrozumiałym dla niego języku, które będą dotyczyły przyczyn i rodzaju oskarżenia jakie jest kierowane w jego stronę. Musi on mieć możliwość dysponowania odpowiednio długim czasem, który zostanie przeznaczony na przygotowanie się do obrony i porozumieniu się z wybranym przez siebie obrońcą. Oskarżony ma prawo do obecności na rozprawie, bronienia się osobiście lub z pomocą adwokata bądź radcy prawnego. Nie może być on przymuszony do zeznawania przeciwko osobie lub przyznania się do winy, której wcale nie popełnił. Pomoc adwokata będzie skutecznym działaniem, które wielokrotnie zwiększy szansę na pozytywne zakończenie toczącej się sprawy.

Pan Lotto