Rodzaje sporządzanych testamentów

notariusz Katowice

W pewnym momencie życia odczuwamy potrzebę spisania testamentu. Jednak wcześniej powinniśmy zapoznać się z jego rodzajami, by wiedzieć jak takowy prawidłowo stworzyć. Spisanie testamentu jest istotne o tyle, że jeśli nie zostawimy po sobie woli — dziedziczenie odbywa się po linii wyznaczonej przez ustawodawcę. Wyróżnia się cztery rodzaje testamentów: ustny, pisemny  odręczny, pisemny notarialny oraz alograficzny.

Testament pisemny

Testament pisemny, to najprostszy do przygotowania ze wszystkich rodzajów testamentów. Do jego stworzenia nie wymaga się świadków, a jego podważenie wymaga między innymi sprawdzenia próbek pisma.

testament - notariusz Katowice

By przygotować testament pisemny musimy spełnić trzy proste wymogi [1]:

Po pierwsze: spadkodawca musi posłużyć się pismem odręcznym.

Po drugie: na testamencie musi widnieć data jego sporządzenia. Data zwiększa wiarygodność jego sporządzenia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których sąd dopuszcza brak zapisu daty.

Po trzecie: oprócz pisma ręcznego potrzebny jest własnoręczny podpis spadkobiercy. To naturalny wymóg — w końcu każda obowiązująca umowa musi zawierać nasz podpis, by była ważna. W tym przypadku oprócz imienia i nazwiska dopuszcza się również pseudonim.

 

Materiał, na którym testament pisemny zostanie sporządzony jest drugorzędny. Najczęściej bywa to zwykła kartka, jednak testament zapisany na ścianie czy kawałku drewna również stanowi dokument.

Testament pisemny notarialny

Testament notarialny jest w zasadzie niepodważalny. Jeżeli Spadkodawca spisze testament u notariusza, jego wiarygodność zostanie potwierdzona aktem notarialnym. Akt notarialny ma wagę państwową, ponieważ sporządzany jest przez notariusza, który działa na prawach urzędnika państwowego.

W obowiązku notariusza leży, by ustalić czy spadkodawca posiada zdolność postrzegania rzeczywistości w sposób realny i właściwy, więc w mocy notariusza leży określenie jego możliwości składania woli. Koszt takiego testamentu jest bardzo niski i określony w rozporządzeniu dotyczącym taksy notarialnej. Na rodzaj testamentu warto wybrać testament notarialny. Pozwoli to na pewność, co do spełnienia naszej ostatniej woli.

testament pisemny - notariusz katowice

Testament ustny

Wola przekazana ustnie, to najtrudniejszy sposób sporządzania testamentu. Ustawodawca przewidział taką możliwość tylko w określonych sytuacjach, dodatkowo wymaga kilku świadków, którzy spełnią odpowiednie kryteria. Świadków powinno być przynajmniej dwóch. Świadkowie nie mogą być ze spadkodawcą spokrewnieni, ani nie mogą też czerpać korzyści z testamentu. Dodatkowo ich zmysły — głos, słuch, wzrok — muszą być sprawne. Dodatkowo muszą być piśmienni i mówić w języku spadkodawcy.  Nie mogą być też wcześniej skazani prawomocnym wyrokiem za krzywoprzysięstwo. Podczas sporządzania testamentu ustnego życie spadkodawcy musi być zagrożone lub pojawiają się przesłanki o rychłej śmierci. Dlatego dobrze, żeby jednym ze świadków był lekarz, który potwierdzi trzeźwość umysłu spadkodawcy w momencie przekazywania testamentu. Jeżeli spadkodawca przeżyje — w ciągu sześciu miesięcy powinien sporządzić testament pisemny, czyli dokument w wyższej wiarygodności.

Testament alograficzny

Trzecim rodzajem testamentu jest testament alograficzny, który stanowi połączenie testamentu ustnego i pisemnego. Wówczas spadkodawca przekazuje swoją wolę urzędnikowi państwowemu (na przykład: prezydentowi miasta, sekretarzowi powiatu, gminy, kierownikowi urzędu stanu cywilnego, wójtowi lub burmistrzowi). Powyższą sytuację potwierdzi dwóch świadków, w których obecności sporządza się protokół z oświadczenia spadkodawcy. W przypadku tego rodzaju testamentu pod protokołem z jego sporządzenia powinny pojawić się cztery podpisy: spadkodawcy, urzędnika oraz świadków. Dopuszcza się sytuację, w której spadkodawca się nie podpisuje. Na przykład jest niepiśmienny lub ma uszkodzone ręce. Taki fakt powinien zostać dokładnie odnotowany przez urzędnika.

 

[1] Źródło: https://www.kancelarianotarialnakatowice.pl

Pan Lotto