Rola adwokata w postępowaniu karnym

adwokat prawo karne Wrocław

Adwokat, który jest przedstawicielem każdej ze stron postępowania posiada uprawnienia pozwalające na występowanie przed sądami i urzędami zarówno w roli pełnomocnika oskarżyciela, jak i oskarżonego. Jego kompetencje umożliwiają prawidłową ocenę stanu faktycznego oraz pozwalają na zgromadzenie dokumentów oraz argumentów wykorzystywanych do obrony.

Sprawy karne – co warto wiedzieć

Podczas korzystania z usług adwokata oskarżony może powierzyć mu wszelkie szczegóły i aspekty dotyczące przebiegu jego działań podlegających karze. Prawnik pomoże wyjaśnić kłopotliwe sytuacje zachowując przy tym wszystkie zasady postępowania i standardy wymagane w prowadzeniu spraw karnych. Skorzystanie z usług adwokata gwarantuje pomoc podczas przedstawienia swojego stanowiska oraz zapewnia skuteczną obronę. Oskarżony może zaoszczędzić nie tylko czas, ale również nerwy. Mimo, że we wszystkich sprawach sądowych możemy samodzielnie reprezentować samych siebie, jednak niektóre sytuacje wymagają pomocy adwokata, który zagwarantuje, że działania podjęte podczas prowadzenia rozprawy będą pozytywnie uwarunkowywać naszą pozycję.

Od od momentu kiedy zarzut zostanie przedstawiony konkretnej osobie w postępowaniu przygotowawczym może ona zostać nazywana podejrzanym. Dopiero w momencie przesłania do sądu aktu oskarżenia i wszczęcia postępowania sądowego w konkretnej sprawie taka osoba można być nazywana jako oskarżony. Oskarżony ma wiele praw oraz jednocześnie sporo obowiązków wobec organów procesowych, które powinien znać i wykorzystywać już przed pierwszym przesłuchaniem. Podejrzany ma prawo do składania wyjaśnień i odpowiadania na pytanie jednocześnie ma prawo do odmowy zeznań. Może on skorzystać z pomocy tłumacza w sytuacji gdy jego język jest odmienny od języka, którym posługują się funkcjonariusze danej instytucji. Powinien on dokładnie zapoznać się z materiałami postępowania przygotowawczego i w pełni znać wszelkie zarzuty. Może o skorzystać z pomocy obrońcy.

adwokat prawo karne Wrocław

Czym jest prawo karne?

Prawo karne jest to ogół norm prawnych, które za pomocą kar jako środka zasadniczego przymusu chronią określone wartości społeczne przed niebezpiecznymi czynami czy wykroczeniami. Prawo karne pełni funkcję ochronną systemu wartości społecznych, wychowawczą, oddziaływając na świadomość społeczną w kierunku zaakceptowania wartości przekazywane przez kodeks karny oraz wiąże się z innymi zasadami nastawionymi na to by chronić człowieka od ryzyka konfliktu. Prawo karne pełni również funkcje sprawiedliwościową, która historyczne jest pierwotną funkcją tego prawa. Zaspokaja ona bowiem poczucie sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej, a także rodzinę ofiary. W prawie karnym można wyróżnić kilka działów. Między innymi składa się na nie prawo karne materialne, które zawiera zakazy i nakazy dotyczące określonego zachowania oraz przewiduje konsekwencje w razie niezastosowania się do zaleceń. Następnie można wyróżnić prawo karne procesowe stanowią normy prawne, które zapewniają realizację norm prawa karnego materialnego, określając status sprawy oraz określając obowiązki i uprawnienia poszczególnych osób, które uczestniczą w procesie karnym.

Prawo karne wykonawcze nawiązuje do organów powołanych do wykonywania kary i do sposobu jego wykonywania. Dziedziną prawa spokrewniona z prawem karnym jest również prawo wykroczeń. Od strony materialnej regulowany jest przed przez Kodeks Wykroczeń, a od strony proceduralnej przez Kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia. Do najczęstszych wykroczeń zaliczają się drobne kradzieże, jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków czy spożywanie napoi alkoholowych w miejscach publicznych. Wśród kar wykorzystywanych przy wykroczeniach znajdują się min grzywne, ograniczenie wolności w wymiarze jednego miesiąca lub kara aresztu. Osoba oskarżona może również mieć zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązek naprawienia szkody lub inne określone na podstawie ustaw działania.

 

Pan Lotto