Transport pasz i surowców do ich produkcji – jakie prawne wymagania należy spełnić?

transport pasz i surowców

Transport pasz i surowców do ich produkcji podlega przepisom prawnym, które określają prawidłowe warunki ich przewozu i zabezpieczania na okres transportu. Spełnienie ich warunków jest konieczne, by w ogóle rozpocząć działalność w branży i zająć się przewozem pasz i surowców do ich produkcji. Jakie wymagania prawne należy spełnić i jaką dokumentacją należy się posługiwać?

Akty prawne określające zasady transportu pasz

Wprowadzone akty prawne, które regulują transport pasz i surowców zostały wprowadzone, by zapewnić ich bezpieczeństwo. Szczególne znaczenie mają w tej kwestii zapisy Ustawy o paszach (Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1045 ze zm.), oraz Rozporządzenia (WE 183/2005r.) ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. Obydwie skupiają się m.in. na zachowaniu odpowiednich warunków przewozu pasz i surowców do ich produkcji oraz poddawaniu ich kontroli w celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa i higieny surowca. W Polsce, aby móc zajmować się przewozem pasz i surowców do ich produkcji konieczna jest rejestracja lub zatwierdzenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym zgodnym z miejscem rejestracji firmy.

Załącznik II rozporządzenia (WE) 183/ 2005 określa wymagania związane z przechowywaniem i transportem pasz, nakazując by pasze były przechowywane i transportowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację oraz zapobiegający zanieczyszczeniom krzyżowym i pogarszaniu jakości ziarna. Wszystkie pojemniki i urządzenia wykorzystywane podczas transportu, przechowywania, przeładunku i ważenia powinny być utrzymywane w czystości.

Choć nie ma konieczności każdorazowego dezynfekowania wszystkich pojemników i urządzeń, należy kierować się tu dobrą praktyką i wprowadzić stosowne programy czyszczenia, unikając jednocześnie ryzyka kontaktu paszy z detergentami i środkami do dezynfekcji.

Zgodnie z polskim oraz unijnym prawem, regulowany przepisami transport pasz powinien odbywać się w oparciu o odpowiednią dokumentację potwierdzającą spełnienie przez przewoźnika wymagań wcześniej wymienionych aktów prawnych. Przewoźnik musi posiadać m.in. krajową lub międzynarodową licencję na zarobkowy przewóz drogowy, Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika, a w kwestiach specyficznych dla przewozu pasz i surowców do ich produkcji, rejestrację lub zatwierdzenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym oraz Certyfikat GMP + B4  uprawniający do przewozu pasz i surowców do ich produkcji. Po zarejestrowaniu w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym, przedsiębiorca otrzymuje numer ewidencyjny w rejestrze podmiotów niezbędny do legalnego przewozu pasz. Certyfikat GMP + 4B jest rozpoznawalny i akceptowany na terenie Unii Europejskiej, wyznaczając standardy jakościowe w kwestii bezpieczeństwa pasz dla przewoźników, producentów, przetwórców i handlowców uczestniczących w łańcuchu dostaw.

Dokumentacja niezbędna przy przewozie pasz i surowców do ich produkcji

Wśród ważniejszych dokumentów, jakie przewoźnik musi przedstawić dla każdego pojazdu zajmującego się transportem produktów spożywczych i żywności, w tym także pasz i surowców do ich produkcji należy wymienić książeczkę kontroli sanitarnej pojazdu. Informuje o tym Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale także Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wymagań dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności, oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub obrocie żywnością.

Transport pasz

Dokumentacja potwierdzająca wykonanie dezynfekcji pojazdów przeznaczonych do transportu pasz i surowców do ich produkcji powinna zawierać informację o miejscu wykonania czynności, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia przeprowadzonego zabiegu, rodzaj wykonywanych czynności, sposób aplikacji środka dezynfekcyjnego, opis procedury wraz z nazwami i numerami zastosowanych preparatów) oraz powód dla którego przeprowadzono odkażanie. Firma może, zgodnie z własnymi protokołami wewnętrznymi przeprowadzać dezynfekcję profilaktycznie, w ramach zachowania najwyższej higieny – jeśli to wewnętrzne regulaminy były powodem dezynfekcji, informacja taka musi znaleźć się w protokole powykonawczym.

Kontrola transportu pasz przez firmę zewnętrzną. Dlaczego warto?

Chcąc sprostać wymaganiom prawnym obowiązującym w zakresie transportu pasz i surowców do ich produkcji oraz upewnić się o braku zagrożeń i ryzyka w całym procesie przygotowania transportu warto korzystać z pomocy zewnętrznych firm audytowych. Doświadczeni i rozeznani w zakresie prawa audytorzy przeprowadzą dokładną kontrolę transportu pojazdów, procesów przygotowania paszy do transportu oraz posiadanych certyfikatów i dokumentacji, dając pewność że działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pan Lotto