Wymagania dotyczące założenia własnego gabinetu lekarskiego

Jedną z popularnych ścieżek zawodowych dotyczących osób, które ukończyły studia medyczne, jest otworzenie własnej działalności i świadczenie usług niezależnie, na własną rękę i pod własnym szyldem.

Otwieranie gabinetu to jednak nie kwestia dnia, lecz miesięcy: to proces, podczas którego należy uwzględnić zarówno kwestie formalne, wymogi prawne, jak i aspekty praktyczne związane z samym wyborem lokalizacji oraz umeblowania i wyposażenia gabinetu.

Jak więc otworzyć własną praktykę lekarską krok po kroku?

Wymagania prawne

Aby móc otworzyć własny gabinet lekarski, lekarz powinien spełnić wymienione niżej warunki:

– musi mieć prawo wykonywania zawodu,

– lekarz nie może podlegać zawieszeniu w prawie wykonywania zawodu ani być ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych zgodnie z przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisami o izbach lekarskich,

– nie może podlegać karze zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

– nie może być pozbawiony możliwości wykonywania zawodu poprzez prawomocne orzeczenie środka – karnego zakazu wykonywania zawodu lub być zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

– musi posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do spełnienia warunków wymaganych przy udzielaniu odpowiednich świadczeń zdrowotnych,

– musi mieć do dyspozycji pomieszczenie, w którym będą przyjmowani pacjenci, które to mają być wyposażone w produkty lecznicze, akcesoria medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny stosowny do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

– musi zrealizować wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub, jeśli dana specjalizacja lub charakter działalności tego wymaga, do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

– musi zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

– jeśli gabinet chce otworzyć lekarz, który chce wykonywać działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, musi dodatkowo być specjalistą w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi świadczeń zdrowotnych wykonywanych w tymże gabinecie.

– gabinet lekarski może być założony także przez osobę bez wykształcenia medycznego. Osoba ta musi wpierw założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) i dopiero w ramach NZOZ otworzyć gabinety lekarskie.

Wybór lokalizacji gabinetu

Lokalizacja gra istotną rolę podczas procesu zakładania gabinetu. Biorąc pod uwagę różne adresy, rozważmy takie kwestie jak dojazd, dostępność publicznych środków komunikacji, odległość od parkingu/ ilość miejsc parkingowych, okolica, w jakiej znajduje się budynek i jego sąsiedztwo.

Sam gabinet, na mocy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., powinien spełniać określone wymogi lokalowe, które są bliżej określone we wspomnianym dokumencie.

Wyposażenie gabinetów lekarskich

Kolejnym ważnym krokiem przy zakładaniu naszego własnego gabinetu jest wyposażenie go w materiały i sprzęt niezbędny do zapewnienia prawidłowej opieki pacjentom.

Wśród niezbędnego wyposażenia gabinetu lekarskiego można znaleźć meble medyczne wykonane z materiałów wysoce bryzgoodpornych, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych. Niezależnie od specjalizacji i zabiegów wykonywanych w gabinecie, uniwersalnym wyposażeniem każdego gabinetu są m.in. ergonomiczne taborety, regulowane fotele dla pacjentów, biurko, przy którym lekarz będzie sporządzał dokumentację, szafki ze stali nierdzewnej, itp.

Gabinety lekarskie powinny dysponować niezbędnym sprzętem medycznym takim jak np. stetoskop, zestaw ratunkowy czy EKG oraz pozostałym sprzętem właściwym dla danej specjalizacji lekarskiej, powinny również zadbać o wystarczającą ilość akcesoriów takich jak maseczki, rękawiczki, gazy, środki odkażające, środki do dezynfekcji, itp. Wielu lekarzy zastanawia się jaki sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym wybrać. Warto przy takich zakupach zwracać uwagę przede wszystkim na jakość i bezpieczeństwo.

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest wyposażenie centrum w sprzęt komputerowy, który jest niezbędny do prawidłowego zarządzania i administrowania kartotekami i danymi pacjentów za pomocą oprogramowania dla centrów medycznych.

Ponadto musimy zadbać o higienę naszych pomieszczeń i materiałów, dlatego należy wyposażyć się w pojemnik na worki z odpadami i odrębne pojemniki na odpady zakaźne. Odpady medyczne powinno zbierać się w miejscach ich powstania, a ponadto uwzględniając ich właściwości, sposób ich usuwania lub odzysku. Odpady te, za wyjątkiem odpadów o ostrych brzegach, które zbiera się do pojemników jednorazowego użytku, gromadzi się do pojemników lub worków jednorazowego użytku z folii polietylenowej o odpowiednich kolorach:

Kolor czerwony – odpady zakaźne,

Kolor żółty – odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne,

Kolor inny niż czerwony albo żółty – pozostałe odpady o innych właściwościach niż odpady niebezpieczne.

Redaktor MK