Środki egzekucyjne i egzekutor

Długi

Egzekutor prowadzący egzekucję działa na podstawie ustawy oraz stosownego orzeczenia bądź wyroku. Egzekucja jest wykonaniem pewnej czynności służącej załatwieniu jakiejś sprawy lub też ukaraniu konkretnego adresata.

Czym jest egzekucja?

Egzekucja ma tutaj charakter czynnościowy, nie należy jej mylić z windykacją, gdyż windykacja jest postępowaniem prowadzącym do wykonania egzekucji a sama egzekucja jest wynikiem sprawy. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji:prawnego obowiązku prowadzenia postępowania egzekucyjnego, stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie, celowości- organ stosuje taki środek egzekucyjny, który bezpośrednio prowadzi do wykonania obowiązku i zasada stosowania środka egzekucyjnego najmniej uciążliwego dla zobowiązanego. Szczególnym sposobem egzekucji jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Przepisy regulujące ten rodzaj egzekucji stosuje się odpowiednio przy innych sposobach egzekucji (np. egzekucji z wierzytelności). Ponadto według tych przepisów odbywa się egzekucja z emerytur, rent i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Należy wiedzieć, że w przypadku, gdy wierzyciel alimentacyjny chce skierować egzekucję do wynagrodzenia dłużnika to wniosek o wszczęcie egzekucji może złożyć także do komornika działającego przy sądzie rejonowym, w okręgu, w którym posiada swoje miejsce zamieszkania.

Środki egzekucyjne

Do środków egzekucyjnych dotyczących należności należą również: egzekucja długu z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych. Postępowanie egzekucyjne w administracji to ciąg czynności procesowych (regulowanych przepisami prawa) podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania obowiązku, przy stosowaniu określonych środków przymusu, wynikającego z danego aktu.

problem z długami

Postępowanie egzekucyjne w administracji związane jest z obowiązkiem egzekucyjnym i środkami przymusu. Istnieją trzy formy egzekucji do których możemy zaliczyć egzekucję z majątku, egzekucję na osobie, oraz egzekucję w administracji. Pierwsza z nich egzekucja z majątku jest najprostszą ze znanych form egzekucji i polega na ściągnięciu należności z dłużnika i przekazanie jej innej osobie. Egzekucja z majątku może mieć formę gotówkową i bezgotówkową w formie przelewu bankowego. Podstawa prawna egzekucji w administracji dotyczy przede wszystkim decyzja administracyjnych związanych z egzekucją, postanowień wydane w trybie KPA, w trybie ustawy o Postępowaniu egzekucyjnym w Administracji, ugody egzekucyjnej, orzeczeń sądowych co do zasady w trybie egzekucji Sądowej, w trybie KPC, wyjątkowo w egzekucji administracyjnej gdy przepis szczególny tak stanowi.

Pan Lotto