Pomoce edukacyjne uatrakcyjniają zajęcia

Edukacja jest pojęciem związanym z rozwojem umysłowym człowieka, jego wychowaniem i zdobywaną przez niego wiedzą. Proces zdobywania wiedzy polega na zdobywaniu wiedzy w przedszkolu, kształceniu w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej, na wyższej uczelni i poza szkołą. W naszym kraju edukacja podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej MEN oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW. Proces uczenia można podzielić na cztery formy edukacji. Pierwszą formą jest edukacja formalna, czyli szkolna, drugą formą jest edukacja nieoficjalna, nieformalna, trzecią jest edukacja akcydentalna i ostatnią, czwartą formą edukacji jest samoedukacja.

Odmiana jest ważna dla dziecka

Edukacja formalna ma miejsce na etapie nauki w szkole, później w trakcie studiów. Zalicza się także do niej różnego rodzaju szkolenia. Jest to proces długotrwały, który prowadzi do uzyskania różnych świadectw, certyfikatów, dyplomów lub przynajmniej zaświadczeń. Proces ten opiera się na z góry określanej strukturze i organizacji procesu nauczania. Z edukacją nieoficjalną mamy do czynienia zazwyczaj w zakładach pracy lub w organizacjach pozarządowych, młodzieżowych, klubach sportowych, związkach zawodowych. Ten sposób dokształcania, uczenia się, raczej nie prowadzi do uzyskania formalnych świadectw, dyplomów lub certyfikatów. Edukacja nieformalna jest procesem trwającym przez całe życie człowieka. Jest kształtowaniem się wartości, postaw, wiedzy i umiejętności na podstawie doświadczeń życiowych. Duży wpływ na ten rodzaj edukacji mają bliscy, znajomi, środowisko, w którym żyjemy i przebywamy. Do tej formy edukacji zalicza się konkursy, gry multimedialne, filmy, słuchowiska. Swoją wiedzę można także poszerzać, wzbogacać, rozwijać za pomocą samoedukacji. Źródłem wiedzy i cennego doświadczenia mogą być także codzienne sytuacje życiowe, wcześniej niezaplanowane. Mówimy wtedy o edukacji akcydentalnej. Podczas całego procesu edukacyjnego bardzo dużą rolę odgrywają różne pomoce edukacyjne. Do najpopularniejszych pomocy edukacyjnych należą filmy edukacyjne, gry edukacyjne, książki, kolorowanki, multimedia edukacyjne, mapy, globusy, naturalne okazy, plansze dydaktyczne, puzzle, mikroskopy będące wyposażeniem różnych pracowni szkolnych, zabawki edukacyjne. Szkolne pomoce edukacyjne są niezbędną częścią wyposażenia każdej placówki oświatowej, zarówno państwowej, jak i niepublicznej. Pomoce edukacyjne znacznie ułatwiają pracę nauczycieli i są olbrzymim uatrakcyjnieniem zajęć dydaktycznych dla uczniów. Dzięki ciekawym i różnorodnym pomocom edukacyjnym uczniowie o wiele chętniej uczestniczą w zajęciach edukacyjnych.

produkty_liger

Pomoce ze sklepu

Najnowsze pomoce edukacyjne łączą w sobie klasyczną praktyczność standardowych pomocy dydaktycznych z najnowszymi zdobyczami techniki. Pracownie przedmiotowe, na przykład pracownie przyrodnicze lub geograficzne bez wyposażenia w pomoce edukacyjne nie mają racji bytu. Podobnie zresztą jak pracownie językowe. W każdej pracowni językowej powinny być dostępne słowniki, różnego rodzaju plansze, na przykład do nauki alfabetu, plansze interaktywne, tablice suchościeralne, tablice korkowe.

Pan Lotto