Jakie firmy muszą zainwestować w audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audytor energetyczny kurs

Audyt energetyczny to proces, który dla wielu kojarzy się ze żmudną procedurą, jednak jest on w rzeczywistości działaniem, dzięki któremu firma może odnieść spore korzyści. Czy jednak każda firma jest zobowiązana do przeprowadzenia audytu energetycznego? Jaka podstawa prawna określa, kto jest zobowiązany do wykonania audytu? Kto może go przeprowadzić?

Kto ma obowiązek wykonywania audytu energetycznego?

To, kto jest zobowiązany do wykonania audytu energetycznego, definiuje ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). W jej rozumieniu audyt jest konieczny w przypadku dużych przedsiębiorstw, przy czym definicja dużego przedsiębiorcy nie jest określona prawnie, a wyprowadza się ją z definicji określającej średniego przedsiębiorcę, którą z kolei określają artykuły 104-106 tej samej ustawy. Na podstawie tych informacji można wnioskować, że duże przedsiębiorstwo to takie, w którym:

  • średnioroczne zatrudnienie przekroczyło 250 osób
  • roczny obrót ze sprzedaży towarów, usług, wyrobów i operacji finansowych, przekroczył sumę 50 mln euro, wyrażonej w równowartości w złotych, lub suma aktywów finansowych na koniec roku przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość 43 mln euro.

Od roku 2016 audyt energetyczny musi być przeprowadzany co 4 lata. Audyt obejmuje obszary odpowiadające za zużycie min 90% łącznie wykorzystywanej w zakładzie energii, celem znalezienia sposobów na oszczędności. Wyniki audytu muszą być przekazane w ciągu 30 dni do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować może karą finansową, stanowiącą równowartość 5% rocznego obrotu firmy.

Kogo z kolei nie dotyczy obowiązek wykonywania audytu?

Audyt energetyczny, wykonywany co 4 lata, nie dotyczy małych i średnich firm, a także tych przedsiębiorstw, w których wdrożono normy ISO 50001 lub też EMAS. Co to oznacza? EMAS to certyfikat środowiskowy, nadawany za wprowadzanie efektywnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. Podstawą do jego nadania jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. Z kolei na normę ISO 50001 składa się:

  • gromadzenie danych dotyczących zużycia energii w przedsiębiorstwie
  • ustalanie i podejmowanie kroków, które pomogą je zmniejszyć i podnieść poziom efektywności zarządzania zasobami energetycznymi.

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny?

Nie ma ścisłej normy prawnej, która określałaby dokładnie, jakie kryteria musi spełniać osoba uprawniona do wykonywania audytu, są jednak pewne ogólnodostępne informacje na ten temat. Przede wszystkim, osoba ta powinna mieć kompetencje z zakresu energetyki lub budownictwa, przy czym mogą to być zarówno osoby po studiach, jak i po przejściu specjalistycznych szkoleń. Osoba wykonująca audyt nie może być zaangażowana w te obszary, które audytowi energetycznemu w danej firmie podlegają.

Jakie firma odnosi korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego?

Oprócz braku konieczności płacenia kary, wykonanie audytu ma naprawdę wiele plusów. Jest to szansa na przeprowadzenie w firmie efektywnej modernizacji, dzięki której w perspektywie długofalowej da się wygenerować znaczne oszczędności.

Zidentyfikowanie obszarów pochłaniających najwięcej energii elektrycznej pozwoli na dopasowanie rozwiązań, które najlepiej pomogą obniżyć koszty energii. Dzięki wykonaniu audytu zyskujemy pewność, czy problem leży w konieczności modernizacji maszyny, zmiany taryfy energetycznej, czy nawet dostawcy.

Audytor energetyczny, oprócz przeprowadzenia działań kontrolnych i wskazania niedociągnięć, może zaproponować także efektywne rozwiązania, włącznie ze szkoleniami mającymi na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie zarządzania energią. Przeprowadzenie takiego szkolenia pozwoli na bardziej efektywne wprowadzenie zmian, które będą miały wówczas szansę utrzymać się w firmie na stałe.

Profesjonalne szkolenia tylko z Bureau Vitas

Bureau Vitas to firma zajmująca się już od kilkudziesięciu lat prowadzeniem kompleksowych szkoleń dla pracowników, dzięki którym zyskują oni znacznie szerszą wiedzę w zakresie zarządzania energią czy też środowiskiem. Równie dużą popularnością cieszą się szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, lecz warto pamiętać o tym, że oferta jest znacznie szersza. Firma posiada akredytację CQI/IRCA (ang. Chartered Quality Institute/ International Register of Certificated Auditors). Odpowiedni dział przygotował dla każdego audytora energetycznego kurs, będący profesjonalnym szkoleniem m.in. ze znajomości normy ISO 50001:2018.

Pan Lotto